Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, verkoop- en andere overeenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door BEM Entertainment. Een verwijzing door de opdrachtgever, naar eigen algemene voorwaarden, wordt door BEM Entertainment nadrukkelijk van de hand gewezen.

2. Totstandkoming overeenkomst
Alle aanbiedingen van BEM Entertainment, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk vermeld. Offertes zijn geheel vrijblijvend. Tenzij nadrukkelijk anders aangegeven, blijven offertes 2 weken voor u staan. Na het boeken van één van onze diensten dient u de overeenkomst binnen 7 dagen na dagtekening ondertekend te retourneren aan BEM Entertainment. BEM Entertainment behoudt zich het recht voor deze overeenkomst als vervallen te beschouwen indien de genoemde termijn wordt overschreden.

3. Overmacht
Bij politieverbod, verbod of maatregelen door overheid, brand, epidemie, oorlog en omwenteling, alsmede bij alle soortgelijke gevallen en van andere gevallen van overmacht, die BEM Entertainment buiten haar schuld verhinderen om het optreden geheel of gedeeltelijk op de aangegeven plaats en tijd te laten plaatsvinden, is BEM Entertainment gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat BEM Entertainment alsdan gehouden is tot het betalen van enige schadeloosstelling. BEM Entertainment is echter wel gerechtigd de totaal overeengekomen prijs in rekening te brengen.

4. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van BEM Entertainment is uitgesloten. Opdrachtgever dient voor een veilig werkklimaat te zorgen, zowel voor medewerkers van BEM Entertainment als voor de mensen die deelnemen aan de opdracht. Voor alle ongevallen buiten de schuld van BEM Entertainment ligt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtgever. Kosten zoals publiciteit, BUMA STEMRA, etc. zijn ten laste van de opdrachtgever, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

5. Betaling
Betaling van de overeengekomen factuur dient betaald te worden voor aanvang show o.v.v. het factuurnummer. De opdrachtgever betaalt eventuele reiskosten, parkeerkosten en hotelkosten die BEM Entertainment maakt ten behoeve van de opdracht.

6. Bereikbaarheid
De locatie dient voor de artiest met zijn materiaal goed bereikbaar te zijn en te beschikken over gratis parkeergelegenheid.
In het voorkomende geval van betaalt parkeren draagt de opdrachtgever zorg voor vergoeding van parkeertijd, een parkeer pas of een doorrij kaart.

7. Verzorging
De opdrachtgever draagt zorg voor een gepaste afsluitbare en overdekte ruimte waar BEM Entertainment zich kan verkleden en pauzeren. Een wc ruimte of invalidentoilet zijn hierin uitgesloten. De gepaste ruimte dient te zijn voorzien van verlichting en toilet in de buurt. Opdrachtgever verplicht zich ten minste 1 consumptie per persoon per uur aan te bieden tijdens de overeengekomen uren van het optreden. Mocht het optreden rond etenstijd ( 12.00 – 14.00 uur of 17.00 – 19.00 uur) liggen, verplicht de opdrachtgever zich om de artiest(en) een gezonde maaltijd aan te bieden.

8. Uitvoering
BEM Entertainment / onze entertainer is volgens de overeenkomst op een bepaalde tijd aanwezig. Dit betreft een aanwezigheidstijd (welke varieert) en geen effectieve speeltijd. De meeste feesten/evenementen zijn berekend op basis van de geboekte onderdelen. Elk ter plekke overeengekomen extra onderdeel wordt middels een nagezonden factuur verrekend.
Bij het uitvoeren van een voorstelling/kindershow dient de opdrachtgever een veilig en vlak podium beschikbaar te stellen van minimaal 5 x 4 meter. Ook dient er een vrije 16 Ampère/230 volt groep op het podium beschikbaar te zijn, tenzij anders vermeld staat op de site of in de show voorwaarden.

9. Weersomstandigheden
Wanneer de weersomstandigheden een optreden onvoldoende mogelijk maken, is de artiest gerechtigd het optreden te beëindigen.
BEM Entertainment behoudt in dat geval haar aanspraak op voldoening van het overeengekomen bedrag, zonder aftrek van kosten of korting. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het zoeken van een alternatieve binnen locatie.

10. Gedragscode
Indien het gedrag van de opdrachtgever of diens gasten verhinderen dat de artiest zijn werkzaamheden naar behoren kan uitvoeren, of dat dit gedrag het risico met zich meebrengt of directe aanleiding is voor schade aan materiaal, kostumering of letsel van de artiest, is laatstgenoemde gerechtigd het optreden te beëindigen met behoud voor BEM Entertainment van voldoening van het overeengekomen bedrag plus het recht van BEM Entertainment op volledige schadevergoeding.

11.1 Annulering
Indien de opdrachtgever het noodzakelijk acht een optreden van BEM Entertainment te annuleren na het bevestigen van een schriftelijke overeenkomst of na bevestiging per mail moet dat uiterlijk 3 weken voor de uitvoering worden aangegeven en schriftelijk worden bevestigd aan BEM Entertainment.
Indien dit geschiedt binnen 3 weken voor de uitvoering van de overeenkomst, houdt BEM Entertainment zich het recht voor om 25% van het overeengekomen bedrag in rekening te brengen. Binnen 2 weken is dat 50% en binnen 1 week voor de uitvoering is dat 100% van het overeengekomen bedrag.

11.2 Annulering
BEM Entertainment is gerechtigd de overeenkomst te annuleren tot uiterlijk 14 dagen voor het geplande optreden, in het geval dat de entertainer op de overeengekomen datum niet kan optreden wegens onvoorziene omstandigheden als ziekte of force majeure. In geval van overlijden van artiest of familie, vrienden of kennissen van BEM Entertainment wordt afgezien van optreden en zal de opdrachtgever van BEM Entertainment of artiest geen schadevergoeding kunnen vorderen.